Rachel Kurzyp responding to negative feeback on WhyDev.

Rachel Kurzyp responding to negative feeback on WhyDev.